Ochrana oznamovateľov

Zákon o ochrane oznamovateľov ďalej posilňuje program dodržiavania predpisov, ktorý je v našej spoločnosti zavedený. Upravuje proces podávania a preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti prostredníctvom interného systému oznamovania nekalých praktík a iných právnych prostriedkov a zabezpečuje potrebnú ochranu oznamovateľov.

Vytvárame podmienky na oznamovanie  kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a dôsledne dbáme na dodržiavanie práv a povinnosti oznamovateľov v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zodpovednou osobou za prijímanie oznámení, ich evidenciu, prešetrenie a komunikáciu s oznamovateľom je Compliance Officer spoločnosti.

Oznámenie pre konkrétnu spoločnosť môžete podať prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Oznámenie môžete urobiť aj zaslaním e-mailu na adresu 36396222@aricoma.com (certifikát pre zabezpečenú komunikáciu je tu)

Prípadne môžete oznámenie podať aj písomne na adresu sídla spoločnosti Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava s označením „OCHRANA OZNAMOVATEĽOV NEOTVÁRAŤ“ a menom spoločnosti, u ktorej oznámenie podávate. Oznámenie je možné podať aj priamo orgánu verejnej moci príslušnému na prijatie oznámenia  (Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra, príslušný správny orgán, alebo úrad, inštitúcia, orgán, agentúra Európskej únie).

Oznamovací formulár

Spracovanie osobných údajov uvedených v tomto formulári je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tu nájdete informáciu o spracúvaní údajov a o právach dotknutých osôb.

Odoslaním oznamovacieho formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov.