Kvalita a dôveryhodnosť

Vedenie organizácie definovalo stratégiu, víziu, misiu a záväzky v dokumente Politika ARICOMA. Našim hlavným cieľom je spokojný zákazník, vzájomne prospešné vzťahy a profesionalita. O kvalite našich poskytovaných služieb svedčí množstvo certifikácií.

QMS (Systém riadenia kvality) podľa normy ISO 9001
Poskytuje rámec riadenia k zabezpečeniu kvality produktov a poskytovaných služieb. Pre nákup a predaj tovarov a IT služieb, poskytovanie servisných služieb IT, riadenie projektov, HelpDesk, vzdialenú správu a dohľad a ďalšie...
ITSM (Systém managementu IT služieb) podľa normy ISO 20000
Stanovuje požiadavky pre management IT služieb s cieľom zaistiť kvalitu IT služieb. Pre komplexný outsourcing informačnej infraštruktúry, Outsourcing koncových zariadení, serverov, sieťovej infraštruktúry, HelpDesku a ďalšie..
ISMS (Systém managementu bezpečnosti informácií) podľa normy ISO/IEC 27001
Stanovuje požiadavky s cieľom zaistenia bezpečnosti informačných aktív. Pre dodávku a prevádzku IT infraštruktúry pre zákazníkov či systém riadenia bezpečnosti informácií podporujúce cloudové prostredie IaaS, PaaS, SaaS a ďalšie..
ISMS (Systém managementu bezpečnosti informácií) normy ISO/IEC 27017
Súbor pokynov k zabezpečeniu cloudového prostredia a minimalizácie potencionálnych rizík bezpečnostných incidentov.
ISMS (Systém managementu bezpečnosti informácií) normy ISO/IEC 27018
Zásady, ktoré pomáhajú chrániť vysoko citlivé alebo kritické osobné údaje organizácie a zákazníkov.
TISAX (zabezpečenie informácií v automobilovom priemysle)
Nemecká bezpečnostná norma garantujúca dôveryhodnosť organizácie a jej schopnosť chrániť informácie partnerov z oblasti automobilového priemyslu.
Osvedčenie Dôverné
Osvedčenie podnikateľa podľa § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochrane utajovaných informácií a o bezpečnostnej spôsobilosti. Umožňuje prístup podnikateľa k utajovanej informácii najvyššieho stupňa utajena Dôverné.
Osvedčenie Tajné
Osvedčenie podnikateľa podľa § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochrane utajovaných informácií a o bezpečnostnej spôsobilosti. Umožňuje prístup podnikateľa k utajovanej informácii najvyššieho stupňa utajenia Tajné. 
EMS (Systém environmentálneho managementu) podľa normy ISO 14001
Požiadavky na systém riadenia organizácie, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácie.
OHSAS (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) podľa normy ISO 45001
Požiadavky na systém zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zlepšiť bezpečnosť a zdravie pracovníkov organizácie.
ESG Report, auditný výrok o uhlíkovej stope, GHG Report
Potvrdenie nezávislej organizácie o správnosti výpočtu uhlíkovej stopy. Nefinančný report organizácie, popis výpočtu uhlíkovej stopy.

Kontakt pre vyžiadanie certifikátu

V prípade vášho záujmu o konkrétny certifikát nám napíšte. V správe uveďte, ktorý certifikát vás zaujíma.