Řízení zranitelností (VMS)

Z hlediska zabezpečení systémů je Vulnerability Management naprosto klíčový, a proto by ho měla mít zavedený každá firma. Pro jednoduchou a rychlou detekci zranitelností v síti lze využít skenery zranitelností.

Vulnerability Management Systems

Základem účinného řízení zranitelnosti je stanovení priorit. V komplexním prostředí IT není neobvyklé odhalit stovky zranitelností. Řešit je všechny najednou však není efektivní ani prakticky možné. Zde přichází na řadu stanovení priorit. 

Stanovení priorit jde nad rámec pouhého spoléhání se na společný systém hodnocení zranitelností (CVSS). Ačkoli je CVSS cennou metrikou, neposkytuje úplný obraz o riziku, které zranitelnost pro organizaci představuje. Efektivní stanovení priorit bere v úvahu různé faktory, včetně: 
  • Zpravodajství o hrozbách (Threat Intelligence): Jedná se o informace v reálném čase o vznikajících hrozbách a zranitelnostech. Jejich začlenění do procesu správy zranitelností Vám umožní udržet si náskok před potenciálními útoky a podle toho alokovat zdroje. 
  • Zneužitelnost, možnost exploitace: Zásadní je pochopení toho, zda je zranitelnost aktivně zneužívána. Přednost by měly mít zranitelnosti se známými exploity. 
  • Typ systému: Ne všechny systémy jsou stejně kritické. Při určování priorit je třeba brát v úvahu také typ napadeného systému.  

Popis řešení

Customizace reportingu 
Flexibilita reportování je klíčovou vlastností systémů pro správu zranitelností. Organizace mají v tomto procesu různé zúčastněné strany, z nichž každá má své potřeby. Customizovaný reporting umožňuje přizpůsobit výstupy různým skupinám uživatelů, včetně vedoucích pracovníků, auditorů a technických týmů. Tím je zajištěno, že informace jsou nejen přístupné, ale také smysluplné pro zamýšlené příjemce. 

Kontrola compliance 
Vedle nově objevených zranitelností je častým kamenem úrazu nesprávná konfigurace cílového systému. Pomocí VMS dokážeme automatizovaně kontrolovat i ji na celé řadě systémů, dle různých standardů (například CIS, DISA, PCI DSS, …) i na základě customizovaných politik definovaných přímo zákazníkem. 
 
Integrace s dalšími bezpečnostními nástroji 
Integrace VMS s dalšími nástroji jako jsou například Privileged Access Management (PAM) a Security Information and Event Management (SIEM) přináší zásadní zvýšení účinnosti a bezpečnosti IT infrastruktury. Integrace PAM umožňuje správu privilegovaných účtů a přístupů na základě identifikovaných zranitelností, což snižuje riziko zneužití. SIEM integrace umožňuje rychlou detekci a reakci na incidenty spojené se zjištěnými zranitelnostmi, což výrazně zlepšuje schopnost monitorovat a bránit se aktuálním hrozbám. Tato synergická spojení tak posilují schopnost organizace reagovat na stále se měnící bezpečnostní výzvy a chránit svá aktiva a data. 

Efektivní využívání zdrojů 
Jedním z často opomíjených přínosů účinného řízení zranitelností je efektivní využívání zdrojů. Automatizací a zefektivněním procesu identifikace a nápravy zranitelností mohou organizace ušetřit náklady, které by jinak vynaložily na manuální testování a nápravu. 

Souhrnně řečeno, efektivní správa zranitelností přesahuje pouhou identifikaci zranitelností; jde o inteligentní stanovení priorit, integraci s dalšími bezpečnostními systémy, vedení a efektivitu. V dnešním neustále se vyvíjejícím prostředí hrozeb mají organizace, které vynikají ve správě zranitelností, lepší pozici při ochraně svých aktiv a dat před kybernetickými hrozbami. 

Přínosy

  • Produkty VM implementujeme od roku 2010
  • Máme za sebou desítky implementačních a integračních projektů
  • Navrhujeme a vyvíjíme vlastní integrace, které testujeme v našem prostředí
  • Provedli jsme hardening více než 40 různých platforem
  • Do Česka jsme přivezli Tenable a držíme platinum status partnerství

Případová studie

Zranitelností to jen začíná
Jedna z významných českých společností se potýkala s bezpečnostním incidentem, kdy byly napadeny jejich veřejné servery. Provedli jsme analýzu útoku a zjistili, že útočník získal přístup na servery skrze zneužití známé kritické zranitelnosti. Po získání přístupu využil další zranitelnost, pomocí které získal na serverech vyšší oprávnění a dostal se až k citlivým datům. Aby do budoucna těmto problémům mohla společnost předejít, rozhodla se pro implementaci vulnerability a patch managementu.

Očekávání bylo jasné – nainstalovat skener zranitelností, který zavčas identifikuje zranitelnosti, které mohou být zneužity útočníkem. Po konzultaci s našimi specialisty byl však zákazník překvapen, že nestačí pouze nainstalovat správný skener. Aby bylo odstraňování zranitelností efektivní, je nutné do celého procesu uvést také IT oddělení, které má instalování patchů a aktualizaci aplikací na starosti.

Společně se zákazníkem jsme tedy implementovali nástroj Tenable.io pro řízení zranitelností a vytvořili vulnerability a patch management proces, který poskytoval návod pro IT oddělení jakým způsobem mají zranitelnosti odstraňovat a jak vybrat ty s největší prioritou. Společnost je nyní schopna kritické zranitelnosti identifikovat a odstranit v řádu hodin a značně tak snižuje pravděpodobnost úspěšného bezpečnostního incidentu.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.