Riadenie zraniteľností (VMS)

Z hľadiska bezpečnosti systémov je Vulnerability Management absolútne kľúčový, a preto by ho mala mať zavedený každá spoločnosť. Na jednoduché a rýchle odhalenie zraniteľností v sieti možno použiť skenery zraniteľností.

Vulnerability Management Systems

Základom účinného riadenia zraniteľnosti je stanovenie priorít. V prostredí IT nie je nezvyčajné objaviť stovky zraniteľností. Nie je však efektívne ani praktické riešiť ich všetky naraz. Tu prichádza na rad stanovenie priorít.

Stanovenie priorít presahuje rámec jednoduchého spoliehania sa na spoločný systém hodnotenia zraniteľností (CVSS). Hoci je CVSS cenným ukazovateľom, neposkytuje úplný obraz o riziku, ktoré zraniteľnosť pre organizáciu predstavuje. Efektívna prioritizácia zohľadňuje celý rad faktorov vrátane:
  • Spravodajstvo o hrozbách (Threat Intelligence): ide o informácie v reálnom čase o vznikajúcich hrozbách a zraniteľnostiach. Ich začlenenie do procesu správy zraniteľností vám umožní mať náskok pred potenciálnymi útokmi a podľa toho alokovať zdroje. 
  • Zneužiteľnosť, možnosť exploitácie: Pochopenie toho, či je zraniteľnosť aktívne zneužívaná, je veľmi dôležité. Zraniteľnosti so známymi spôsobmi zneužitia by sa mali uprednostniť. 
  • Typy systémov: Nie všetky systémy sú rovnako kritické. Pri určovaní priorít by sa mal zohľadniť aj typ napadnutého systému.

Popis riešenia

Customizace reportingu 
Flexibilita reportovania je kľúčovou vlastnosťou systémov na správu zraniteľností. Organizácie majú v tomto procese rôzne zainteresované strany, z ktorých každá má svoje vlastné potreby. Customizovaný reporting umožňuje prispôsobiť výstupy rôznym skupinám používateľov vrátane vedúcich pracovníkov, audítorov a technických tímov. Tým sa zabezpečí, že informácie budú nielen prístupné, ale aj zmysluplné pre zamýšľaných príjemcov. 

Kontrola compliance
Okrem novoobjavených zraniteľností je častým kameňom úrazu nesprávna konfigurácia cieľového systému. Pomocou VMS môžeme automatizovať kontrolu zhody širokej škály systémov podľa rôznych noriem (napr. CIS, DISA, PCI DSS, ...) a na základe vlastných politík definovaných priamo zákazníkom. 
 
Integrácia s ďalšími bezpečnostnými nástrojmi 
Integrácia VMS s ďalšími nástrojmi, ako sú napríklad Privileged Access Management (PAM) a Security Information and Event Management (SIEM), prináša výrazné zvýšenie efektivity a bezpečnosti IT infraštruktúry. Integrácia PAM umožňuje správu privilegovaných účtov a prístupov na základe identifikovaných zraniteľností, čím sa znižuje riziko zneužitia. SIEM integrácia umožňuje rýchlu detekciu a reakciu na incidenty spojené s identifikovanými zraniteľnosťami, čím sa výrazne zlepšuje schopnosť monitorovať a brániť sa proti aktuálnym hrozbám. Tieto synergické prepojenia tak posilňujú schopnosť organizácie reagovať na neustále sa meniace bezpečnostné výzvy a chrániť svoje aktíva a dáta. 

Efektívne využívanie zdrojov 
Jedným z často prehliadaných prínosov efektívneho riadenia zraniteľnosti je efektívne využívanie zdrojov. Automatizáciou a zefektívnením procesu identifikácie a nápravy zraniteľností môžu organizácie ušetriť náklady, ktoré by inak vynaložili na manuálne testovanie a nápravu. 

Súhrnne povedané, efektívna správa zraniteľností presahuje rámec jednoduchej identifikácie zraniteľností; ide o inteligentné stanovenie priorít, integráciu s ďalšími bezpečnostnými systémami, vedenie a efektívnosť. V dnešnom neustále sa vyvíjajúcom prostredí hrozieb majú organizácie, ktoré vynikajú v správe zraniteľností, lepšiu pozíciu pri ochrane svojich aktív a údajov pred kybernetickými hrozbami.

Benefity

  • Rýchla detekcia zraniteľných systémov v sieti
  • Prioritizácia nápravy zraniteľných systémov v sieti
  • Integrácia s inými bezpečnostnými nástrojmi
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním registračného formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.