Poradenství ke strategii a řízení ICT

Dodáváme projektové a poradenské služby pro podporu správné rozhodování a koncepční rozvoj ICT. V případě nedostatků konkrétního ICT řešení, dodáme nápravná opatření a najdeme způsob, jak kontrolovat úroveň sladění byznysu a ICT.

Analýza vyspělosti ICT

Zjišťuje a popisuje pravdivé a úplné obrazy o stavu provozování IT služeb v organizaci a verifikuje nebo reviduje správnost současného směřování jejich rozvoje a provozování v kontextu mezinárodních rámců, standardů a dobré praxe v oblasti poskytování IT služeb.

Analýza klade v obecné rovině důraz na zdroje, procesy a postupy organizační jednotky IT a jejich schopnosti zabezpečovat plynulý a bezpečný chod IT služeb organizace s ohledem na současné trendy v IT.

Finanční analýza ICT

Vrcholový management aktivně řídí investice do ICT s cílem získat přehled o poskytovaných službách a nákladech. Chceme vytvořit transparentní vazby mezi ICT a vedením společnosti, přičemž nabízíme pomoc při identifikaci nákladů a efektivizaci procesů. 

Nástroje finančního řízení zahrnují katalogy služeb, procesy řízení ICT a komunikaci mezi byznysem a ICT, vždy s důrazem na návaznost na procesní rámec a kvalitu služeb.

Strategie ICT

V rámci ICT strategie identifikujeme současný stav, stanovíme cíle a projekty pro propojení s celkovou strategií společnosti. Provedeme analýzu současného stavu ICT a SWOT analýzu pro posouzení výkonnosti. Navrhneme architekturu cílového stavu a diferencovanou analýzou identifikujeme klíčové projekty. Sestavíme harmonogram, rozpočet a časový plán, poskytující podklady pro strategické řízení ICT v dlouhodobém horizontu.

Rozvoj a řízení ICT

V této oblasti nabízíme celou řadu užitečných konzultačních a analytických služeb. Patří zde např.  Analýza vyspělosti ICT služeb organizace, Finanční analýza ICT, Analýza personálního zajištění ICT, Analýza kvality ICT dle rámce IT Quality Index, Analýza připravenosti organizace na migraci do cloudu a v neposlední řadě metodika pro řízení a propagaci změn Marketing transformace IT.

Analýza kvality služeb ICT dle rámce IT Quality Index

Jsme akreditovanou organizací oprávněnou provádět analýzy, konzultace a školení v oblasti řízení kvality služeb podnikového ICT dle metodiky IT Quality Index.

Měření kvality dle IT Quality Index umožňuje sledovat změny i dlouhodobé trendy v kvalitě IT a manažersky srozumitelným způsobem identifikuje oblasti, ve kterých došlo ke zlepšení kvality a zároveň identifikuje oblasti, kde je další potenciál ke zlepšení. Metodika IT Quality Index je sladěna s mezinárodními best practices jako je ITIL®, COBIT® a ISO/IEC 20000.

Analýza připravenosti organizace na migraci do cloudu

Cílem analýzy je poskytnout zejména vrcholovému vedení společnosti jasnou a srozumitelnou představu o potencionálních příležitostech a požadavcích plynoucích z migrace organizace do cloudu.

Výstup je koncipován jako „High Level Analysis View“ tj. pohled na systém shora a je využitelný zejména v tzv. iniciační nebo předimplementační fázi ICT projektu, popř. jako studie proveditelnosti (Feasibility Study).

Analýza personálního zajištění ICT

Poskytuje transparentní pohled na personální zajištění ICT služeb organizace v návaznosti na katalog ICT služeb. Analýza provede identifikaci chybějících dovedností a znalostí pracovníků ICT v návaznosti na současné a budoucí potřeby organizace a navrhne strategii rozvoje a v případě potřeby poskytne také návrh na zajištění těchto chybějících dovedností formou externí služby.

Marketing transformace IT

Architektonický rámec marketingové transformace IT efektivně podporuje rozsáhlé IT transformační projekty a změny s dopadem na uživatele. Slouží jako účinný nástroj pro řízení změn, zahrnuje holistický přístup k hodnocení dopadů včetně externích partnerů. Správně formulovaný záměr obsahuje komunikační strategie a programy pro vzdělání a podporu všech dotčených skupin uživatelů, umožňující efektivní řízení změn po celém životním cyklu nasazené technologie.

Poradenství k poskytování ICT služeb dle ITIL

Cílem "Implementace IT procesů dle ITIL" je vybudování organizace poskytující IT služby, která zajistí transparentnost jednotlivých služeb z hlediska kvalitativních parametrů i nákladů. Projekt je zahájen analýzou současného stavu IT procesů a jejich úrovně podpory business procesů. Následně navrhneme podobu cílového stavu včetně postupu k jeho dosažení.

Navazuje vlastní implementace procesního rámce ITIL včetně vytvoření dokumentace. Na závěr je proveden interní audit implementovaných procesů, který garantuje kvalitu odvedené práce. Základním přínosem je zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům. Úroveň IT služeb bude měřena, můžete ji kontrolovat, snadno ovlivňovat a tím řídit i efektivnost poskytování těchto služeb z pohledu nákladů a úrovně podpory vlastního byznysu organizace.

Audit IT managementu (ISO 20000)

Cílem „Hodnocení úrovně provozu IT z pohledu požadavků ISO/IEC 20000 a příprava na certifikaci dle této normy" je analýza stávajícího stavu poskytování IT služeb, identifikace případných slabých míst a vypracování návrhů na zlepšení v oblasti procesů i využité technologie.

Ve fázi přípravy na certifikaci proběhne definice potřebných procesů a dokumentace včetně pracovních pokynů, vedení projektu implementace těchto procesů včetně implementace tzv. Demingova cyklu (Plan-Do-Check-Act) pro jejich trvalé zlepšování a provedení kontrolního „auditu“ dle požadavků ISO/IEC 20000. Základním přínosem služby je významné zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům a zejména nastartování procesu pravidelné kontroly a přizpůsobování úrovně IT služeb aktuálním business potřebám organizace.

Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.