Systémy pro automatizaci řízení rizik (GRC, IRM)

Řízení, riziko a dodržování pravidel (GRC) jsou ve všech odvětvích klíčovými aspekty pro úspěšné fungování vaší organizace.

Co je Governance, Risk & Compliance – GRC?

GRC je strategický rámec, který integruje různé aspekty řízení, rizika a dodržování pravidel do jedné koherentní strategie. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby organizace byly řízeny efektivně, identifikovaly a spravovaly rizika a dodržovaly platné zákony a regulace. 

Řízení (Governance): Řízení se týká způsobu, jakým je organizace řízena a jaké jsou definované role a odpovědnosti na různých úrovních. Zahrnuje vymezení cílů organizace, strategické plánování, rozhodování a sledování výkonnosti. Efektivní řízení posiluje transparentnost, zodpovědnost a integritu v organizaci. 
 
Riziko (Risk): Riziko je pravděpodobnost výskytu události, která by mohla negativně ovlivnit dosažení cílů organizace. GRC přístup pomáhá identifikovat a kvantifikovat rizika a poskytuje nástroje pro jejich aktivní řízení a minimalizaci. Důkladné zhodnocení rizik je klíčové pro snižování potenciálních negativních dopadů na organizaci. 
 
Dodržování pravidel (Compliance): Dodržování pravidel se týká dodržování relevantních zákonů, nařízení a interních pravidel organizace. Některá odvětví, jako jsou finance nebo zdravotnictví, mají přísné požadavky na soulad s předpisy. GRC systém zajišťuje, že organizace plní všechny právní povinnosti a etické normy.

Přínosy

  • Aktuální a provázaná data spolu s automatizovanými procesy umožní včasnou reakci
  • Revidujeme a optimalizujeme procesy řízení informační bezpečnosti
  • Zavedení systému napomáhá k zvýšení kvality zpracovávaných dat
  • Díky GRC optimalizujeme náklady na řízení informační bezpečnosti  
  • Vytvoříme centralizované místo pro uchovávání a sdílení informací ve společnosti 
  • Naše řešení je flexibilní, umožňuje širokou paletu využití a podporuje spolupráci jednotlivých oddělení

Popis řešení

GRC nástroje zastřešují podporu řízení organizace, rizik a souladu a představují komplexní řešení poskytující každé organizaci podporu pro zlepšení úrovně bezpečnosti. Jádrem tohoto nástroje je databáze informačních aktiv a propracovaný proces řízení informačních rizik, nad kterými jsou vystaveny další agendy jako řízení souladu, řízení dodavatelských vztahů, řízení incidentů a zranitelností a další.

GRC nástroje navíc disponují širokou škálou integračních a automatizačních možností, čímž udržují data aktuální a úplná. 
V rámci naší dodávky však nikdy necílíme pouze na implementaci GRC nástroje. V první řadě se zaměřujeme na revizi a zkvalitnění procesů. Uvědomujeme si, že kvalitní proces je základem transformace dat na hodnotné výstupy. 

Případová studie

Pamatujete si ještě, když se objevila zranitelnost Heartbleed a ohrozila vaši organizaci? Nyní mohou  podobné ohrožení způsobit technologie od společností Huawei a ZTE. V obou případech se jednalo o rizika, a proto je nasnadě otázka, jak se s nimi vypořádává vaše analýza rizik. Dokáže nově identifikovanou hrozbu reflektovat a v zítřejším reportu uvidíte o kolik rizikovější je nedostupnost nebo odposlech vámi spravované infrastruktury? Nikoliv? Pak vaše analýza rizik rozhodně není dostatečně flexibilní. 

V souvislosti s kampaní ohrožených technologií Huawei se na nás obrátil jeden z našich dlouholetých zákazníků. Během krátké doby měl zohlednit tuto hrozbu v jím prováděné analýze rizik. Požadavkem zákazníka bylo vyhovět úřadům a zároveň zjistit, zda tuto hrozbu musí ve srovnání s ostatními hrozbami řešit prioritně či nikoliv. Naši konzultanti nejprve analyzovali stávající způsob řízení informačních rizik a hrozbu v něm zohlednili. Také se však zaměřili na slabá místa celého procesu, jako např. pravidelné aktualizace seznamů aktiv, chybějící vazby mezi jednotlivými aktivy, a definice odpovědností jednotlivých uživatelů v rámci procesu řízení rizik. Prvním klíčovým poznatkem pro zákazníka byl výstup z analýzy rizik, ze kterého usoudil, že aktuální hrozba v celém kontextu organizace nepatří k nejzávažnějším a může být vyřešena s časovým odstupem.

Druhým důležitým poznatkem pak bylo naše doporučení pro zavedení integrovaného systému pro řízení GRC (Governance, Risk, Compliance), který by odstranil slabá místa v procesu řízení rizik a umožnil flexibilně reagovat na nově vzniklá rizika. V průběhu půl roku jsme u zákazníka tuto novou technologii zavedli a celý proces řízení rizik do něj integrovali. U zákazníka se nový přístup k řízení rizik natolik zalíbil, že se rozhodl GRC nástroj rozšířit i pro oblast auditu a souladu s GDPR. 

GRC se ukázal jako vhodný nástroj nejen pro pokrytí procesů řízení informačních aktiv a rizik, ale i dalších činností spojených s řízením organizace. Společnost díky jeho používání sdílí a využívá v něm uložené informace napříč odděleními. Informace se pravidelně aktualizují, což vede k zefektivnění všech činností ve společnosti a tedy šetří náklady. 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.