Dodržování shody (GDPR, NIS2, ZoKB, audity)

Pomůžeme vám s GDPR. Nabízíme široký soubor produktů a služeb, s jejichž pomocí naplníte hlavní část požadavků evropské legislativní normy. Takový outsourcing je v řadě případů i finančně výhodnější. 

​​General Data Protection Regulation

Nové povinnosti
​Stručně a zjednodušeně řečeno dochází k významnému zpřísnění regulace v oblasti zpracování osobních údajů. Nové podmínky budou v rámci organizace vyžadovat nejen úpravu stávajících procesů, které souvisejí se zpracováním, ale budou znamenat povinnou implementaci řady dalších opatření.

Tato evropská norma vyžaduje velmi komplexní přístup k celé problematice ochrany informací, přestože je zaměřena pouze na osobní údaje. V rámci automatizovaného zpracování osobních údajů vznikají nové povinnosti vedoucí k větší transparentnosti, ale především bezpečnosti.

Toho lze docílit přijetím odpovídajících konkrétních opatření nejen v oblasti bezpečnosti IT, ale také bezpečnosti fyzické, administrativní, organizační a procesní. Je nezbytné všechny tyto oblasti komplexně propojit tak, aby celá ochrana osobních údajů fungovala jako jednolitý systém.

Nelze zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů bez toho, aby existovala návaznost mezi řídícími dokumenty, které vycházejí z definovaných procesů a postupů a nejsou podpořeny odpovídající organizační strukturou a správně aplikovanými technologiemi.

Přínosy

  • Patříme mezi zavedené security firmy, na trhu úspěšně působíme již déle než 30 let
  • Nasloucháme klientům a přizpůsobujeme služby jejich potřebám a časovým možnostem
  • Náš tým tvoří specialisté s bohatými zkušenostmi
  • Umožňujeme provádění komplexních bezpečnostních auditů kombinací několika bezpečnostních disciplín
  • Stavíme své služby na mnohaletých zkušenostech a léty prověřených standardech​

Naše řešení

Nabízíme unikátní propojení znalostí v oblasti systematického řízení bezpečnosti informací a nasazení vhodných bezpečnostních technologií. ​S využitím mnoha let zkušeností v oblasti bezpečnosti informací a informačních technologií nabízíme široký soubor produktů a služeb, s kterými lze naplnit hlavní část požadavků evropské legislativní normy GDPR. 

Ne všechna opatření musíte řešit pomocí vlastních interních zdrojů. S řadou z nich vám mohou pomoci specializovaní odborníci. takový outsourcing je v řadě případů i finančně výhodnější. Náročnost GDPR vyžaduje komplexní přístup k řízení ochrany osobních údajů. 

Analýza souladu s požadavky GDPR
Základem pro správnou implementaci požadavků GDPR je detailní porovnání aktuálního stavu ochrany osobních údajů s požadavky definovanými nařízením. Jen tak lze zajistit efektivní implementaci všech požadavků GDPR. Zpracujeme detailní analýzu a doporučí vhodný postup a rozsah implementace.

Návrh a implementace procesů a metodik
GDPR je založeno na principech „privacy by design“ a „risk-based aproach“. To vyžaduje nejen zavedení nových bezpečnostních procesů a metodik v rámci vaší organizace, ale často bude mít dopad např. i v rámci architektury informačních systémů a aplikací. Jedná se zejména o postupy týkající se hlášení bezpečnostních incidentů, informační povinnosti nebo práva na výmaz. Navrhneme a zavedeme procesy a metodiky customizované pro prostředí vaší organizace.

Zpracování řídících dokumentů
Nezbytnou součástí ochrany osobních údajů je odpovídající řídící dokumentace (politiky, směrnice atd.), kterou vaše organizace mj. dokládá plnění požadavků GDPR. Zpracujeme či upravíme řídící dokumenty v rozsahu odpovídajícím požadavkům GDPR s ohledem vaše na stávající interní politiky a procesy.

Implementace technických opaření
Základním požadavkem GDPR je zajištění ochrany osobních údajů, zaručení jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity. K tomu je nezbytné implementovat dostatečná technická opatření k jejich zabezpečení či k identifikaci porušení bezpečnosti (Data Loss Prevention, Network Behavior Analysis, SandBox, kryptografické nástroje atd.). Navrhneme a implementujeme vhodná technická řešení dle vašich individuálních potřeb.

Data Protection Impact Assessment
Analýza dopadů na osobní údaje (Data Protection Impact Assessment) je jedním ze základních nástrojů jak zajistit vysokou bezpečnost osobních údajů při jakémkoliv nakládání s osobními údaji, jako například při profilování, zpracování citlivých údajů či realizaci monitoringu veřejně přístupných prostor apod. Posoudíme povinnost vaší organizace realizovat DPIA a pokud tato povinnost vznikne, navrhneme vhodný způsob implementace DPIA do vašich stávajících (např. projektových) metodik. Dále zajistíme i samotné zpracování konkrétní DPIA analýzy, včetně případné konzultace s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Pověřenec na ochranu osobních údajů – DPO
Jedním z nových požadavků GDPR je pro povinné subjekty ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer. Tato role vyžaduje osobu s dostatečnou praxi a zkušeností v oblasti ochrany osobních údajů a předpokládá se jejich nedostatek na trhu. Tuto roli je možné realizovat i formou outsourcingu. Formou služby zajistíme plnění všech povinností DPO s využitím svých zkušených a ověřených konzultantů.

Implementace GRC řešení
GDPR přináší zejména pro velké organizace zpracovávající velký objem osobních údajů mnoho dílčích povinností. Řešení GRC (Governance, Risk and Compliance) mohou být v takovém případě zásadním prvkem, který umožní efektivní řízení ochrany osobních údajů a plnění požadavků GDPR, včetně monitoringu míry souladu (compliance). Zajistíme optimální návrh a implementaci vhodného GRC řešení nejen pro potřeby GDPR. Pro tyto účely disponuje týmem zkušených konzultantů.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.